Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen) Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Autoåström Oy

Postiosoite: Kallisenkaarre 5, 90400 OULU

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Nimi: Päivi Isopahkala

Postiosoite: Kallisenkaarre 5, 90400 Oulu

Sähköposti: paivi.isopahkala@autoastrom.fi

 1. Rekisterin nimi 

Autoåström Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä yhteistyökumppanimme toimesta, henkilötietolain mukaisesti.

 1. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
 • ajoneuvon rekisteritunnus ja valmistenumero
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,    asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • Trafinajoneuvotietokannasta ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto 

Kirjallisesti jätetyt lomakkeet tai muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa.

Sähköisesti tallennetut tiedot 

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 1. Evästeet